บุคลากรสายชั้นการศึกษาพิเศษนางจิรัฏฐ์    ชาวสวน

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นการศึกษาพิเศษ
นางสาวธิติมา    ถามูลเลศ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสุภาพร    เสพสวัสดิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววณิชา    ยอดน้ำคำ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
สิบเอกหญิงวราภรณ์    ภิรมย์จิตร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวสุนิษา    สุจริต

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1