บุคลากรสายชั้นการศึกษาพิเศษนางสุภาพร    เสพสวัสดิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นการศึกษาพิเศษ
นางจิรัฏฐ์    ชาวสวน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิติมา    ถามูลเลศ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรวิสรา    อนันต์วลัยกุล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววณิชา    ยอดน้ำคำ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
สิบเอกหญิงวราภรณ์    ภิรมย์จิตร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวขวัญกมล    ด่านลาพล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวณัฐชยา     พิเคราะห์งาน

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวณัชชา     เนตรวงศ์

ครูผู้ช่วย