สัญลักษณ์ของสถานศึกษา


เป็นรูปวงกลมตัวย่อโรงเรียนตรงกลาง ด้านบนเป็นฉัตรสีประจำโรงเรียนประชาอุทิศ

ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียนสีประจำสถานศึกษา


เหลือง - แดง

สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม

สีแดง หมายถึง ความรัก เมตตา กรุณา ปราณีอักษรย่อของสถานศึกษาดอกไม้ประจำสถานศึกษา


ดอกพุทธรักษาคุณธรรมประจำสถานศึกษา


นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา.      แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี.