บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1นางสาววาทิชา    ยศแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางชุติมา    อนุเคราะห์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมาลี    เพ็ชร์ชะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวยิ่งยง    กองชัย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสำเนียง    โกนตะสิงห์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางเบญญาภา    ชโนดมสิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวดวงจันทร์    นนทะชัย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายกฤตย    เจริญวัฒนา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอธิติยา    อินทรกำแหง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวสุภาภรณ์    ทรงคาศรี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวนิภาไลย์    คำสงค์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววิลาสินี    นิ่มนวล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวปริชญา    ท้าวทอง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวหัสนี    อโณทัยเรืองรอง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวชนิดา    บุญนาโค

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวรัตติยา    สุริยะ

ครูผู้ช่วย