บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



นางสาวยิ่งยง    กองชัย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1




นางชุติมา    อนุเคราะห์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ




นางสาวมาลี    เพ็ชร์ชะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ




นางเบญญาภา    ชโนดมสิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ




นางสาววันเพ็ญ    เดชเรืองศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ




นางอุษา    อยู่นุช

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ




นางสำเนียง    โกนตะสิงห์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ




นางสาวภณสิญา    จันละมูล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ




นางสาววาทิชา    ยศแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ




นางสาวรัชพร    ยอดสวาสดิ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1




นางสาวดาริน    พนะสัน

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1




นางสาวหัสนี    อโณทัยเรืองรอง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1




นางสาวดวงจันทร์    นนทะชัย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1




นายกฤตย    เจริญวัฒนา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1




นางสาวสุภาภรณ์    ทรงคาศรี

ครูผู้ช่วย




นางสาวอธิติยา    อินทรกำแหง

ครูผู้ช่วย