บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นางวษร    ภพธนันท์ธร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสุภาพร    พยุงวงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวดวงสมร    สารินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวยุพา    มาตยะขันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวานิช    พรหมสิทธิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายมนต์ชัย    วงษ์ไทย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวพิฐชญาณ์     ธีรโชคศิริภัทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายพงษ์พิพัฒน์    เขตวิทย์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพูลศรี    สอนศรี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวเยาวมาลย์    พิมพิสาร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวลมัย    บุญที

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวนุชจีวรรณ    บัวดอก

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวรัชพร    ยอดสวาสดิ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวศิริลักษณ์    สกุลไทย

ครูผู้ช่วย
นางสาวภัทรนิจ    เพิ่มพูล

ครูผู้ช่วย
นางสาวเกษราภรณ์    กาฬเนตร

ครูผู้ช่วย