บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นางพัชรินทร์    ดอกบัว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นายพิเชษฐ์    วิลัยพฤกษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิลาวัณย์    ชอบทำกิจ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอาริตา    แขกพงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางขวัญใจ    ประดิษฐถาวร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางศิริพันธ์    บุญเสริมสุข

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางลัดดาวัลย์    รัตนห่วง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางบุษราภรณ์    คำรินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุภาพ    วังธนะรุ่งโรจน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวณัฐภรณ์    เเสงกล้า

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวกานต์ปริยา    วุฒิสิงห์ชัย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวลักคณา    คำป้อ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายฉัตรเพชร    ภูมี

ครูผู้ช่วย