งานทุนนักเรียน โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)

ทุนมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษา "
ทุนเรียนดี "
ทุนความมุ่งมั่นตั้งใจ "
ทุนคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ "
ทุนมูลนิธิน้อยไม้ "
ทุนสนับสนุนการศึกษาครูจันทร์พิมพ์ ศาสตรสิทธิกร "
ทุนสนับสนุนการศึกษาคุณครูเจริญศรี นิกรประเสริฐ "
ทุนสนับสนุนการศึกษา ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ "
ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนเรียนดี(ต่อเนื่อง) "
ทุนมูลนิธิชัยสารสุนทร วัดเวฬุวนาราม(วัดไผ่เขียว) "
ทุนสนับสนุนการศึกษาพระครูปริยัติคุณาทร วัดคลองบ้านใหม่ "
ทุนสนับสนุนการศึกษาเครือข่ายผู้ปกครอง(คุณนัด) "
ทุนธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานนักธรรมจิ๋ว "
ทุน ผอ.วัชระ สินธารา "

แนะแนวการศึกษาสายอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพกิจกรรม