บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นางสาววิภา    แสงสมบูรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางวิชญดา    วงษ์ศร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุ่งทิวา    มาตยะขันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายดิเรก    บุตรโท

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณีรัตน์    ศรีจันทร์ฮด

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัตน์นารี    ประเสริฐแท่น

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางลำพึง    วิดิษฐ์ศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางธนารี    ไชยูปถัมภ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางภัทราวรรณ    โรจน์รักษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอารินธร    ดียิ่ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวปุณยวีร์    เมฆประพันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวงศ์มณี    พิมพ์พล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววันทนา    จันตา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายณัฐวรรต    ภูดินดง

ครูผู้ช่วย