บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นางสาววิภา    แสงสมบูรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางวิชญดา    วงษ์ศร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปุณยวีร์    เมฆประพันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางภัทราวรรณ    โรจน์รักษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัตน์นารี    ประเสริฐแท่น

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวมณีรัตน์    ศรีจันทร์ฮด

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางลำพึง    วิดิษฐ์ศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอารินธร    ดียิ่ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายณัฐวรรต    ภูดินดง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาว​พิมพ์ใจ​ ​     จันทร์​จ่าย​

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางวงศ์มณี    พิมพ์พล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายสุวิชา    ญาณเพิ่ม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววันทนา    จันตา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววรานิษฐ์    จันทร์ชัยภักดิ์

ครูผู้ช่วย