บุคลากรสายชั้นปฐมวัยนางศศิกานต์    อิ่มสมโภชน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
นางกนกอร    สุวรรณรงค์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววัชราภรณ์    อินทวงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอภิญญา    ผาสุข

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรรณี    ลาวงศ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางปัณชญา    รูปขันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางณัฐลณี    ช้อนทอง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวปัณณภัสร์    ทรงหอม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวซอสามสาย    ณ นคร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสังวาลย์    ใจกล้า

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวันเพ็ญ    คล้ายเกตุ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายจำรัส    ดินดำ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววสุนทรา    แจกเกาะ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางพิมพา    ประดับทอง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายกวีรศิลป์    นะราช

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวธนพรรณ    จันทร์ทอง

ครูผู้ช่วย