บุคลากรสายชั้นมัธยมศึกษานายรัฐพันธ์    ปัญญาเอก

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา
นางวราภรณ์    จงหมั่น

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายอดิศร    นาคสาม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสุธินี    เดชภักดี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายพิเชฐ    ทองอร่าม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสุวรรณี    พันธ์ชมภู

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวมรกต    พูนจตุรัส

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรมยชนก    เข็มเจริญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาว นิภาพร    แก้วเนตร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวมัธนา    ประทีบแก้ว

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวสุดาวรรณ    ไตรพิษ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววาสิตา    เป้าชัง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางน้ำทิพย์    โหงอ่อน

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางชนันภรณ์    วงษ์ไทย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวรัชนี    สะสาง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายทักษิณ    พินไธสง

ครูผู้ช่วย
นางสาว ยุภาพร    นาครินทร์

ครูผู้ช่วย