บุคลากรสายชั้นมัธยมศึกษา



นางสาวมรกต    พูนจตุรัส

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา




นางวราภรณ์    จงหมั่น

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ




นายองอาจ    ซึมรัมย์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ




นายอดิศร    นาคสาม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ




นางสุธินี    เดชภักดี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ




นายพิเชฐ    ทองอร่าม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ




นางสาวสุวรรณี    พันธ์ชมภู

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ




นางรมยชนก    เข็มเจริญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ




นางสาวเขมจิรัฎฐ์    สาโรจน์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1




นางน้ำทิพย์    โหงอ่อน

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1




นางชนันภรณ์    วงษ์ไทย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1




นายรัฐพันธ์    ปัญญาเอก

ครูผู้ช่วย




นายปิยะวัฒน์    ตรีกุล

ครูผู้ช่วย