บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นางสาวพัชรมณฑ์    บุตรอุดม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางณภัทร    จารุเดชศิริ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฏฐ์วดี    สุขธยารักษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญประภา    พรมพุทธา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวพอหทัย    ภิรมย์ศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายณฐกฤต    เหล่าสุขไพศาล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอารี    สุทธิดี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ    เพชรวิเศษ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัตนาภรณ์    น้อยสร้อย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุธีระพงษ์    พลรักษา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวสุริษา    เหล่าเรือง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวจุฑาภรณ์    พินิจชัย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวปรียาภรณ์    กล่อมสุนทร

ครูผู้ช่วย