บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2นางสาววิริยา    พันธุ์สุวรรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางภัทริดา    เรือนเหลือ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรวนัช     ชุมนุม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสายฝน    กองมะณี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ท.สุรศักดิ์    จันทรการ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวฐิติญา    หวังใจสุข

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวชลธิชา    พิมพ์มานะกิจ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวภณสิญา    จันละมูล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุรพงษ์    ลำกะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอุษณีษ์    จันทรการ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางธัญญรัตน์    ปิติพล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวณฐมลวรรณ    นาคพันธ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางอิสราภา    สุทโธ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาววินิตา    ปราบภัย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1